REGULAMIN WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH

 

Niniejszym, Organizator, Medivet Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, określa warunki i zasady udziału w wydarzeniach edukacyjnych, w tym przyjmowania zgłoszeń, zasady i formy odpłatności, zasady odstąpienia od umowy oraz regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym warunki i rodzaj świadczonych usług, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

Regulamin jest ogólnodostępny w każdym czasie pod adresem http://edukacja.medivet.pl. W celu zapoznania się z jego treścią, każda osoba ma prawo do nieodpłatnego przeglądania Regulaminu, zapisania na dowolnym nośniku, jak i sporządzenia jego wydruku.

 

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

1.    Podmiotem organizującym Wydarzenie edukacyjne(dalej: Wydarzenie edukacyjne) jest Medivet Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Szkolnej 17  63-100 Śrem, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000302064, NIP 785-00-05-430, Regon 631579052, adresie elektronicznym: marketing@medivet.pl (dalej: Organizator), przy czym Organizator pozostaje także prowadzącym portal http://edukacja.medivet.pl (dalej: Portal).

2.    Działalność Portalu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3.    Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

a)      Organizator – spółka MEDiVET S.A., z siedzibą w Śremie, ul. Szkolna 17, 63-100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 000302064, NIP: 7850005430, Regon: 631579052, kapitał zakładowy: 1.956.018,90 zł, opłacony w całości, adres e-mail: marketing@medivet.pl;

b)      Wydarzenie Edukacyjne – spotkanie w formie sesji naukowo-dydaktycznych każdorazowo z branży weterynaryjnej w celach edukacyjnych (konferencja, warsztaty praktyczne dla lekarzy weterynarii, szkolenie, warsztaty Master Class);

c)      Portal – portal internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem http://edukacja.medivet.pl;

d)      Uczestnik – posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, będący 1) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dla której zawarcie Umowy udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym, związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający uprawnienia lekarza weterynarii, oraz 2) przedstawiciel ustawowy bądź pełnomocnik osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dla których zawarcie Umowy udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym, związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający uprawnienia lekarza weterynarii;

e)      Użytkownik – posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, będący 1) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dla której zawarcie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający uprawnienia lekarza weterynarii, oraz 2) przedstawiciel ustawowy bądź pełnomocnik osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dla których zawarcie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający uprawnienia lekarza weterynarii;

f)       Regulamin – niniejszy regulamin Portalu internetowego;

g)      Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego na portalu www.edukacja.medivet.pl, udostępnionego przez Organizatora na stronie Portalu, która jednocześnie jest oświadczeniem woli wzięcia udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym, zmierzające do zawarcia umowy z Organizatorem w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym;

h)      Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Organizatora za pośrednictwem Portalu;

i)       Deklaracja – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy z Organizatorem za pośrednictwem Usługi elektronicznej, określające rodzaj Wydarzenia Edukacyjnego;

 

 

4.    Użytkownik może kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem:

a)      bezpłatnej infolinii:  801 00 25 25

b)      poczty elektronicznej na adres e-mail: marketing@medivet.pl

c)      adresu korespondencyjnego: MEDiVET S.A., ul. Szkolna 17, 63-100 Śrem, z dopiskiem Marketing Edukacja

5.    Zawartość Portalu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym w rozumieniu Kodeksu cywilnego, przy czym zapoznanie się z zakresem i tematem Wydarzenia Edukacyjnego nie wymaga Rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§2 Warunki techniczne

1.    Do korzystania z Portalu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)      dostęp do sieci Internet za pomocą łącza o przepustowości co najmniej 1mb/s;

b)      dostęp do aktywnej poczty elektronicznej;

c)      przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

d)      zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;

2.    Organizator informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług przez Organizatora, co nie wpływa w żaden sposób na konfigurację urządzeń Użytkownika. Organizator informuje, iż ograniczenie lub wyłączenie mechanizmu tzw. „cookies” może wywołać utrudnienia techniczne w korzystaniu z Portalu bądź nawet to uniemożliwić. Szczegółowe informacje dotyczące informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika tzw. „cookies” opisane są w odrębnym dokumencie, dostępnym na stronie Portalu:www.edukacja.medivet.pl.

 

§ 3 Umowa o świadczenie usług elektronicznych / Usługi elektroniczne

1.    Organizator świadczy za pośrednictwem Portalu następujące bezpłatne Usługi elektroniczne, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie:

a)      Formularz rejestracyjny udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym – Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Użytkownika interaktywnego formularza rejestracyjnego w celu złożenia Deklaracji tj. oświadczenia o woli odpłatnego udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym, każdorazowo odrębnie, na czas oznaczony, do chwili ostatecznego zaakceptowania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego;

b)      Newsletter – Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji i wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymywanie newsletter’a, na czas nieoznaczony;

2.    Organizator zastrzega możliwości wyboru i zmiany rodzaju, form i sposobu udzielania dostępu do ww. Usług elektronicznych, z zastrzeżeniem realizacji powyższego w sposób przewidziany dla zmian Regulaminu opisanych w § 13 niniejszego Regulaminu.

 

§4 Rejestracja

1.    W celu zawarcia umowy oraz wzięcia udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Portalu, podając imię i nazwisko, nazwę Lecznicy Weterynaryjnej, numer identyfikacji podatkowej, adres prowadzenia działalności gospodarczej w postaci lecznicy weterynaryjnej bądź adres siedziby podmiotu, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną dane osobowe przedstawiciela lub pełnomocnika, adres aktywnej poczty elektronicznej, numer telefonu, numer prawa do wykonywania zawodu oraz wyrażając oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji.

2.    Po dokonaniu Rejestracji, zgodnie z powyższym, Organizator, na wskazany przy Rejestracji adres poczty elektronicznej, w terminie do 48 godzin wysyła potwierdzenie zawarcia Umowy Udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym.

3.    Dokonanie Rejestracji wymaga dodatkowej weryfikacji kompletności danych uprawniających takiego Użytkownika do zawarcia Umowy udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym, dedykowanej tej szczególnej grupie zawodowej jaką są lekarze weterynarii.

 

§5 Formularz rejestracyjny udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym

1.    Użytkownik dokonuje złożenia Deklaracji za pośrednictwem interaktywnego formularza rejestracyjnego poprzez wybór Wydarzeniu Edukacyjnym, w której udziałem jest zainteresowany. Deklaracja udziału w każdej odrębnym Wydarzeniu Edukacyjnym, wymaga złożenia każdorazowo odrębnego formularza rejestracyjnego.

2.    Po wyborze Wydarzenia Edukacyjnego, zgodnie z powyższym, Użytkownik wypełnia dane formularza interaktywnego.

3.    Złożenie Deklaracji następuje z chwilą wyboru polecenia „Akceptuję warunki uczestnictwa w Wydarzeniu Edukacyjnym z obowiązkiem zapłaty” pod prawidłowo wypełnionym formularzem rejestracyjnym. Jeżeli wypełniony formularz zawiera błędne dane uniemożliwiające udział w Wydarzeniu Edukacyjnym, na stronie pojawi się komunikat o błędzie. W takiej sytuacji złożenie Deklaracji będzie możliwe po poprawieniu błędnych danych w formularzu przez Użytkownika i powtórnym wyborze polecenia „Akceptuję warunki uczestnictwa w Wydarzeniu Edukacyjnym z obowiązkiem zapłaty”.

4.    Każdorazowo przed poleceniem „Akceptuję warunki uczestnictwa w Wydarzeniu Edukacyjnym z obowiązkiem zapłaty” na stronie pojawia się informacja o łącznej cenie za udział w Wydarzeniu Edukacyjnym oraz wszelkich dodatkowych kosztach jakie Uczestnik obowiązany jest ponieść w związku z udziałem w Wydarzeniu Edukacyjnym.

5.    Złożenie Deklaracji, na opisanych zasadach i przy wykorzystaniu Usługi, stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym w niej wskazanej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu Edukacyjnym.

6.    Po złożeniu Deklaracji, Organizator przesyła Uczestnikowi wiadomością elektroniczną na adres poczty elektronicznej umieszczony w formularzu interaktywnym, potwierdzenie jej przyjęcia wraz z elektroniczną fakturą proforma. Z chwilą odebrania przez Uczestnika tej informacji dochodzi do zawarcia umowy udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym.

 

§6 Newsletter

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Organizatora, na podany przy Rejestracji, adres poczty elektronicznej, informacji handlowej zawierającej dane o nowych produktach i usługach w ofercie Organizatora.

 

§7  Tryb postępowania reklamacyjnego dla Usług elektronicznych

1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy, zakłócenia w świadczeniu Usługi czy brak możliwości dostępu do Usługi, wywołanych przyczynami niezawinionymi przez Organizatora, w szczególności w wyniku działania Siły Wyższej bądź podmiotów trzecich.

2.    Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, jak i korzystania z Portalu, w tym korzystania z Usług elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.    Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w przedmiocie nienależytego świadczenia Usługi elektronicznej przez Organizatora poprzez złożenie pisma drogą elektroniczną na adres: marketing@medivet.pl bądź drogą pocztową na adres: MEDiVET S.A. ul. Szkolna 17, 63-100 Śrem, z dopiskiem Reklamacja MEDiVET Edukacja. Pismo winno zawierać opis zarzutu stawianego pod adresem Organizatora stanowiącego o nienależytym świadczeniu Usługi elektronicznej oraz adres zwrotny Użytkownika.

4.    Organizator powinien rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W sytuacji niemożności rozpoznania reklamacji w ww. terminie Organizator powiadomi Użytkownika o powyższym ze wskazaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz przewidywanym terminie ostatecznego rozstrzygnięcia.

 

§ 8 Odstąpienie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług elektronicznych

1.    Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy Newsletter w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@medivet.pl odpowiednio z prośbą o rezygnację z otrzymywania Newsletter’a.

 

§9 Uczestnictwo w Wydarzeniu Edukacyjnym

1.    Wszystkie ceny za udział w Wydarzeniu Edukacyjnym wskazane na Portalu wyrażone są w złotych polskich, są cenami netto.  Organizator winien przedstawić również kwotę brutto zawierającą wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Podane ceny nie zawierają kosztów dojazdu, które Uczestnik zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie.  

2.    Po zawarciu Umowy udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym, zgodnie z §5 ust. 7 niniejszego Regulaminu, Organizator potwierdza Uczestnikowi warunki jej zawarcia na trwałym nośniku poprzez ich przesłanie pocztą elektroniczna oraz w formie papierowej na wskazany przez Uczestnika adres wraz z fakturą VAT, zapisany na Koncie użytkownika lub zmodyfikowany dla danej Deklaracji.

3.    Organizator umożliwia następujące formy zapłaty:

a)      przelewem na rachunek bankowy Organizatora.

4.    Płatność powinna być dokonana w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury proforma przez Uczestnika, zgodnie z postanowieniem §5 ust.7 niniejszego Regulaminu, przy czym każdorazowo nie później niż na 3 dni przed datą Wydarzenia Edukacyjnego. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu Edukacyjnym jest okazanie dowodu uiszczenia opłaty przed odbyciem Wydarzenia Edukacyjnego.

5.    Wydarzenie Edukacyjne, każdorazowo odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora, a jej dokładny plan oraz przedmiot dostępny jest na stronie Portalu.

6.    Każdy Uczestnik Wydarzenia Edukacyjnego otrzyma dyplom uczestnictwa.

7.    Uczestnictwo we wskazanych przez Organizatora Wydarzeniach Edukacyjnych uprawnia Uczestnika do otrzymania punktów  edukacyjnych, zgodnie z uchwałami Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej. Informacje o punktach edukacyjnych są ogólnodostępne na portalu www.edukacja.medivet.pl przy szczegółach dotyczących poszczególnych Wydarzeń Edukacyjnych. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji na temat punktów edukacyjnych bez złożenia oświadczenia woli.   

 

§10 Odstąpienie od Umowy udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym

1.    Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni przed dniem odbycia Wydarzenia Edukacyjnego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym priorytetowym. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Uczestnika poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Spółka MEDiVET S.A.. z siedzibą w Śremie przy ulicy Szkolnej 17 z dopiskiem Marketing Edukacja. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

2.    W razie odstąpienia od Umowy udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym, z zachowaniem warunków i terminu określonego w ustępie poprzedzającym, Umowa jest uważana za niezawartą, a Strony obowiązane są do zwrotu wszystkiego tego co sobie wzajemnie świadczyły w ten sposób, że:

a)      Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu na własny koszt, wszystkiego co otrzymał od Organizatora w związku z planowanym udziałem w Wydarzeniu Edukacyjnym, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie świadczeń przed jego upływem.

b)      Organizator zwraca Uczestnikowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności związane z udziałem w Wydarzeniu Edukacyjnym. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, a nie będzie się on wiązał z żadnymi kosztami, które mogłyby obciążyć Uczestnika, na podstawie faktury VAT korekty.

5.    Prawo do skutecznego odstąpienia od Umowy i żądanie zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Wydarzeniu Edukacyjnym, przysługuje wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

     

§11 Tryb postępowania reklamacyjnego dla Umowy udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym

1.    Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia Wydarzenia Edukacyjnego z należytą starannością i zgodnie z niniejszym Regulaminem i zakresem przedmiotowym Wydarzenia Edukacyjnego określonym każdorazowo w materiale informacyjnym, przy czym Organizator uprawniony jest do dokonywania odpowiednich zmian programowych. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku wad zatajonych umyślnie i szkód wyrządzonych umyślnie.

2.    Roszczenia z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez wysłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty na adres: Medivet S.A. ul. Szkolna 17, 67-100 Śrem lub na adres poczty elektronicznej: marketing@medivet.pl .

3.    W składanej reklamacji Uczestnik powinien opisać problem będący podstawą jej złożenia, dostrzeżone wady oraz czas ich ujawnienia, jak również dołączyć do przesyłki dowód udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym.

4.    Organizator ustosunkuje się do żądania Uczestnika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres.

 

§12 Ochrona danych osobowych

1.    Przetwarzania danych osobowych dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącznie dla celów związanych ze świadczoną Usługą elektroniczną oraz w celu promocji (marketingu) przedmiotu działalności Organizatora, na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.

2.    Administratorem bazy danych osobowych jest Organizator, który zapewnia środki ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje zasadność i możliwość przekazania przez Organizatora danych osobowych Użytkownika podmiotowi biorącemu udział w organizacji Wydarzenia Edukacyjnego.

3.    Dane osobowe Użytkowników są udostępniane przez Organizatora – z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego –  wyłącznie innym podmiotom z grupy kapitałowej Henry Schein, której członkiem jest MEDiVET S.A. wyłącznie na potrzeby organizacji Wydarzenia Edukacyjnego oraz przesyłania - drogą elektroniczną - materiałów informacyjno-marketingowych.

4.    Niezależnie od powyższego, Organizator zaleca korzystanie z programów antywirusowych celem zapewnienia właściwych środków ostrożności, co wzmocni system ochronny stosowany przez Organizatora.

5.    Użytkownik wraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu (elementy obligatoryjne), oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

6.    Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wzięcia Udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym powoduje niemożności udziału.

7.    Ponadto, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę otrzymywanie drogą elektroniczną newsletter’a jako źródła informacji o produktach Organizatora. Brak wyrażenia zgody, jak w zdaniu poprzedzającym,  uniemożliwia świadczenie Usługi newsletter.

8.    Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wglądu, modyfikacji, jak i żądania usunięcia zgłoszonych danych osobowych, poprzez nadanie zawiadomienia drogą pocztową na adres Organizatora bądź drogą elektroniczną.

9.    Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Organizatora danych osobowych powoduje niemożność dalszego korzystania z Formularza rejestracyjnego udziału w Wydarzeniu Edukacyjnych z przyczyn technicznych.

10.  Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Użytkowników opisane są w odrębnym dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie Portalu www.edukacja.medivet.pl .

 

§ 13 Prawa autorskie i odpowiedzialność Użytkowników

1.    Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej, w tym majątkowe prawa autorskie do Portalu, treści w nim zamieszczonych (słownych i graficznych) oraz znaku towarowego MEDiVET przysługują Organizatorowi i w żadnym zakresie nie zostają przeniesione na Użytkownika, ani nie zostaje udzielona licencja na ich korzystanie, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

2.    Wszelkie Prawa Własności Intelektualnych obejmujące znaki towarowe, logotypy, wizerunki użyte we wszelkich materiałach informacyjnych i marketingowych Wydarzenia Edukacyjnego należą do podmiotów trzecich wyraźnie oznaczonych, a Organizator pozostaje uprawnionych do posługiwania się nimi w ramach działania Portalu i na potrzeby organizacji Wydarzeniu Edukacyjnym.

3.    Użytkownik zobowiązuje się do respektowania powyższych praw i w żadnym zakresie nie pozostaje uprawniony, ani upoważniony do posługiwania się, modyfikowania, kopiowania, przesyłania, publicznego odtwarzania, rozpowszechniania oraz innego wykorzystywania ww. zastrzeżonych Praw Własności Intelektualnej w jakimkolwiek celu, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego, w szczególności Użytkownikowi nie jest dozwolone bezpośrednie wykorzystywanie Portalu dla celów prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika.

4.    Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, rozsyłanie i umieszczanie niezamówionej informacji handlowej oraz niezgodnym z rzeczywistym stanem rzeczy.

5.    Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu praw osób trzecich, w tym niedozwolone jest korzystanie z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

1.    Prawa i obowiązki Organizatora oraz Użytkownika i Uczestnika określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz obowiązujące polskie przepisy prawa. 

2.    Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym i / lub Umowy o świadczenie usług elektronicznych tylko w przypadku umyślnego zawinienia i w granicach szkody rzeczywiście poniesionej.

3.    Korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest dobrowolne i oznacza akceptację niniejszego regulaminu. W razie braku akceptacji regulaminu, Użytkownik nie ma możliwości Rejestracji i korzystania z Usług elektronicznych i powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu. W takim wypadku dostępne dla takiego Użytkownika są wyłącznie publikowane treści informacyjne.

4.    Regulamin stanowi integralną część Umowy udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym z Użytkownikiem za pośrednictwem Formularza internetowego oraz umowy o świadczenie Usług elektronicznych.

5.    Regulamin w odniesieniu do Umowy udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Nie wyklucza to zmiany Regulaminu przez Organizatora w stosunku do przyszłych Umów. Zmiana Regulaminu  nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności Deklaracje złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień.

6.    Regulamin w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług elektronicznych może być zmieniany za uprzednim powiadomieniem zarejestrowanego już Użytkownika drogą elektroniczną z 7 dniowym wyprzedzeniem i w ten sposób, iż Użytkownikowi będzie w takim wypadku w terminie 30 dni od otrzymania takiego powiadomienia przysługiwało prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług elektronicznych z chwilą złożenia oświadczenia o rozwiązaniu drogą elektroniczną. W razie braku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o woli rozwiązania stosunku prawnego, nawiązana Umowa o świadczenie usług elektronicznych będzie dalej wykonywana w oparciu o zmieniony Regulamin, poczynając od dnia otrzymania powiadomienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu  nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności Deklaracje złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień. Powyższe nie wyklucza zmiany Regulaminu w stosunku do przyszłych umów i Użytkowników.

7.    Obowiązujący regulamin każdorazowo dostępny jest na Portalu, zgodnie z postanowieniami wstępnymi.

8.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9.    Gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim wypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlającym pierwotną intencję stron.

10.  Wszelkie spory powstałe z związku z wykonaniem określonych w Regulaminie stosunków cywilnoprawnych, Strony będą w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie. W razie bezskuteczności, spory rozstrzygać będzie wyłącznie właściwy rzeczowo sąd powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

11.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.08.2017 r.